Lesgeld en overeenkomst

IMG_4655_edited.JPG

E
en zwemles van drie kwartier kost 15 euro. 

Een lesjaar heeft 43 zwemlessen, verdeeld over lesblokken van (minimaal) vier zwemlessen.


Ouders ondertekenen tijdens de eerste zwemles een overeenkomst tussen zwemschool bubbels en de ouder(s) (zie hieronder).
Een leerling start in Coronatijd op de eerste zaterdag van een lesblok. De lesblokken voor het komende jaar staan vermeld op de pagina lesblokken en betaaldata op onze website www.zwemschool-bubbels.nl Men betaalt vooraf voor een lesblok van (minimaal) vier zwemlessen en maakt vóór de eerste zwemles van het betreffende lesblok het bedrag van het komende lesblok over op de bankrekening van zwemschool bubbels: NL 14 RABO 0351 8792 34 t.n.v. zwemschool bubbels, met vermelding van de voor- en achternaam van de leerling. 

Als er vóór de eerste zwemles van het lesblok betaald is kan de leerling aan de zwemlessen van het komende blok deelnemen. Als er niet betaald is, wordt de betreffende leerling per direct uitgeschreven. Hij / zij kan wel herstarten, maar zal dan op de laatste plaats van de wachtlijst geplaatst worden. 
Na de derde zaterdag van het lesblok sturen wij een e-mail naar de ouder(s) met de aankondiging, dat de week daarop betaald dient te worden voor het volgende lesblok. Daarna volgen geen telefonische herinneringen of e-mails, want de ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor tijdige betaling van het lesgeld en continuïteit in het volgen van de zwemlessen.

Wij begrijpen ten volle dat er situaties zijn, waarbij het betalen van rekeningen, en dus ook van de zwemlessen, in het gedrang kan komen. Wij zijn altijd bereid hier rekening mee te houden en met de ouder(s) een betalingsregeling te treffen, maar meld dit op tijd, dus vóór het begin van een lesblok: mondeling in de school, per e-mail naar zwembub@xs4all.nl of telefonisch via (020)4611560 (inspreken op de voicemail is voldoende)! 
Gemiste zwemlessen in een lesblok kunnen niet verrekend of ingehaald worden. Alleen bij ziekte, langer dan drie weken, zal een regeling worden getroffen, indien men zelf contact met ons opneemt en een doktersverklaring overlegt. 

Na 19 maart 2019 accepteert zwemschool bubbels geen bijdrages meer van het Jeugdfonds Sport voor nieuwe leerlingen.

TIPS:

Zet de betaaldata in uw agenda of voer de betaling(en) van tevoren in op uw internetbankieren.

Bij twijfel of u betaald heeft: kijk op uw bankafschrift of op de leerlingpagina('s) van uw kind(eren). Onder het kopje "Betaling" staan alle gegevens over uw betaling van het lesgeld.


Voor meer informatie over de leerlingpagina: klik op leerlingpagina
 
 

Overeenkomst zwemschool bubbels

DE ONDERGETEKENDEN:
1. Zwemschool bubbels, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Phily Hinfelaar, verder te noemen ‘zwemschool’ 
EN
2. <naam ouder / verzorger>, vader*/moeder*/verzorger*, verder te noemen ‘ouder’ van <naam kind>, geboren op <geboortedatum kind>, verder te noemen ‘leerling’ 
IN AANMERKING GENOMEN DAT:
de leerling bij de zwemschool zwemlessen gaat volgen om goed en veilig te leren zwemmen en, indien gewenst en mogelijk, de zwemdiploma's A, B en/of C-zwemsurvival zal behalen.
KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
1. Leerling zal per <datum ingang eerstvolgende lesblok> zwemlessen gaan volgen bij de zwemschool.
2. De zwemschool is verplicht behoudens overmacht te zorgen dat de zwemlessen daadwerkelijk zullen plaats vinden. Zij spant zich in om te zorgen, dat de leerling goed en veilig leert zwemmen en, indien gewenst en mogelijk, het beoogde zwemdiploma zal behalen. De zwemschool is niet gehouden de lesgelden geheel of gedeeltelijk terug te betalen indien het zwemdiploma niet wordt behaald, tenzij de zwemschool niet heeft voldaan aan haar inspanningsverplichting.

3. De betaling van deze zwemlessen door de ouder dient vooraf te worden voldaan voor telkens (minimaal) vier zwemlessen.

4. De betaling dient uiterlijk op de dinsdag (indien de leerling op woensdag zwemt) / vrijdag (indien de leerling op zaterdag zwemt) voor de ingang van het nieuwe lesblok te worden voldaan op bankrekening NL 14 RABO 0351 8792 34 t.n.v. zwemschool bubbels, met vermelding van de voor- en achternaam van de leerling.

5. De betaling kan ook worden voldaan per pinbetaling maar dan  alleen op de laatste zwemles van het voorafgaande lesblok (vanaf 23 mei 2020 is dit niet mogelijk i.v.m. de Caronamaatregelen)..

6. De tarieven zijn vermeld op de website van de zwemschool (www.zwemschool-bubbels.nl)

7. Indien de betaling niet of niet op tijd is voldaan mag de leerling niet aan het volgende lesblok deelnemen. Tevens eindigt daarmee deze overeenkomst. 
 
8. De ouder kan daarna de leerling opnieuw aanmelden voor het volgen van zwemlessen. De leerling wordt dan echter onderaan een eventuele wachtlijst geplaatst.

9. Gemiste lessen in een lesblok zijn voor risico van de ouder c.q. de leerling. Er vindt geen terugbetaling of verrekening plaats van al betaalde gelden. Alleen bij een ziekte langer dan drie weken kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De ouder dient dit zelf aan te vragen en een doktersverklaring te overleggen. De zwemschool is niet verplicht een uitzondering te maken.

10. Bij hoge uitzondering en bij aantoonbare financiële problemen kan van de punten 3 en 4 worden afgeweken. De ouder dient dat voor het begin van het nieuwe lesblok kenbaar te maken per email. De zwemschool zal dan bepalen of zij een uitzondering wil maken. De zwemschool is hiertoe echter niet verplicht. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en maken dan onderdeel uit van deze overeenkomst.
 
11. Deze overeenkomst eindigt:
a. Door opzegging van de ouder van de leerling voor het volgende lesblok
b. Door gemotiveerde opzegging van de zwemschool 
c. Door wanbetaling van de ouder (zie punt 7)
d. Door het niet nakomen van individuele afspraken gemaakt in het kader van de situatie genoemd in punt 10
e. Na het behalen van het zwemdiploma C-zwemsurvival
Plaats: Amsterdam    Datum: <datum van ondertekening>
Naam vertegenwoordiger zwemschool bubbels: P.J.M. Hinfelaarvvvvvvvv Handtekening: <handtekening P.J.M. Hinfelaar>

Naam ouder* / verzorger*: <naam ouder / verzorger>   Handtekening: <ouder / verzorger>
 

Hierboven vindt u een voorbeeldexemplaar van de overeenkomst van zwemschool bubbels. De gedeeltes in het rood dient u tijdens de eerste zwemles (in de school) in te vullen / te ondertekenen. Daar krijgt u twee exemplaren, die beiden door ons en u ondertekend worden. Eén exemplaar bewaren wij en de ander krijgt u mee naar huis.